امروز : پنجشنبه 28 شهریور​ 1398 مصادف با 20 محرّم 1441 و 19 September 2019       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • معده حسن زريني Ù¡-1.m4a
  • 215 بار  
  • فاقد اطلاعات
  • جلسه اول معده دكتر حسن زريني پارت ١